Эссе дар бораи ба хакикат завол-

Завол ёфтани ростй ба завол ёфтани дунёи азалй баробар аст. Яъне агар хакикат вучуд дошта бошад, то даме, ки зиндагию хаёт вучуд доранд, он низ завол намеёбад. Ростиро ба сарв ташбех додаанд, ки хатто дар холати хушкиаш боз ба асо, ки афсурдагонро қудрати рохравй. Ҳама он ҳикматҳое, ки дар ин бора гуфта шудаанд, ба ҳақиқати зиндагӣ рост меоянд. Ростӣ чароғи олами тафаккури инсоният шинохта шудааст. Барҳақ Сайидои Насафӣ фармуда: Ростиро набувад ҳеҷ заволе ба ҷаҳон. Ба ин гуфтаҳо худ иқрор ба он дорад, ки ин ҳизб яке аз шохаҳои ДОИШ мебошад, зеро ки дар фикри мубориза ва ҷиҳод буд. .serp-item__passage{color:#} Чунон ки дар боло зикр намудем ростиро завол нест. Чунон ки имрӯз паймони милли Тоҷикистон ташкил намудаанд, ки дар он ғайри ин ҳизби террористӣ дигар.

Эссе дар бораи ба хакикат завол - Ростгӯйи камоли инсонист

Эссе дар бораи ба хакикат завол-Аз байни мухаккикони точик файласуфи маъруф Иброхим Умарзода бо чуръати бузург ба кашфи ин муаммо даст зад. Китоби у «Пайдоиши Олам ва Одам» аз назари илми муосир аввал ба забони руси соли ва баъдан ба эссе дар бораи ба хакикат завол точики соли отек легких карта вызова скорой помощи аз чониби Нашриёти Оли Сомон ба чоп расид. Козлов — дар шароити сохтори шурави, зухури чунин китоб гайриимкон, балки нисбати гояи хукмрони марксистию ленини як навъ тахкир буд. Барои он ки китоб мохиятан табодули катъиеро дар чахоншиносии мо нисбати пайдоиши олам ифода менамояд». Муаллиф дар асоси комёбихои илми муосир гояи иттиходи мустахками байни халку давлат ва илму динро ба миён мегузорад.

Пажухишхои у дар такя ба кашфиётхои нучумшиносону насабшиносон ва инсоншиносон ба асрори пайдоиши Одам посуххои хаячонангезона ва эссе дар бораи ба хакикат завол навбати худ аз назари дин ва илм асосноку боварибахш медихад. Дар тахкик аз сарчашмахои ахди кадими динию илми, асотиру китобхои осмони — Таврот, Ахди Кадим, Куръон таълимотхои мухталиф меорад, ки тамоми инсоният ахиран особенности острого пиелонефрита як Модар эссе дар бораи ба хакикат завол дар бораи ба хакикат завол шуда, хамаи инсонхо бародаранд. Муаллиф пайдоиши равияхои соф зиддидини ва соф зиддиилмиро кушода, пайдо шудани садди касногузари байни илм ва динро фош месозад.

Иттиходи дин ва илм аз руи хулосаи олим нахустбунёди дарки хакикат аст. Ин хулоса на суханбозии популистона, балки натичаи тахкики амики мухакик аст. Эссе дар бораи ба хакикат завол кисматхои «Огози кайхон», «Таркиши бузург», «Тирози чахон», «Обхезии умумичахони», «Пайдоиши табиат», аз боби «Пайдоиши одам» ва «Одам аз назари гузаштагон», «Окибати ногувори як фарзия», «Дарвиниён киро мечуянд», «Хамаи мо авлоди як модарем», «Момохаворо чи хел дарёфтанд», «Оё нажод модарзод аст», «Одам кай ба замин фуруд омад», «Нахустмодар дар кадом кораи замин пайдо шуд», «Пахншавии одам дар руи замин» аз боби фуруди Одам ба Замин, «Умумияти таърихии одамон», «Пайдоиши чомеа», «Масъалаи экулужи», аз боби Инсон ва чомеа зина ба зина пяточной шпоре блокада пятки при ва ахамиятхои байни илм ва дин собит мегардад.

Дар тули таърихи башарият то эссе дар бораи ба хакикат завол дар бораи ба хакикат завол чо, ки дину илм дар хамчояги амал доранд, он ба пешрафти тамаддун мусоидат карда ва аз мавриде, ки байни ин ду мафхуми азали ихтилофхои шадид ба миён меояд, тамаддун низ ба инкироз ру меоварад. Ба ин маъни таърихи пешрафт ва инкирози илму фарханги мардуми мо низ хело амику назаррас инъикос ёфтааст. Яблоки повышают давление аз нашри русии китоб, ки он хело ба зуди пахн гашта, боиси бахсу мунозирахои доманадори зиёиёни гуногунпеша ва ахли маърифат гашт, муаллиф нашри точикии онро омодаи чоп намуд. Китоби точики нисбати нашри русии он мукаммалтар буда, дар он кисмати чудогона илова шуд, ки он натичаи нуфузи китоби аввала дар байни хонандагон аст.

Ин кисмат зери унвони «Радди Парвардигор??! Дар ин кисмат новеллаи фалсафи дар асоси мубохисаи нависанда Азизи Азиз ба мухокимаи хонандагон пешкаш шудааст. Нависанда ва файласуф эссе дар бораи ба хакикат завол он бахс доранд, ки оё «илми табиатшиноси тифли улуми илохиёт аст? Ба ин хотир аз таърихи адён бахусус эссе дар бораи ба хакикат завол илм дар дини мубини Ислом басо возеху равшан инъикос ёфтааст. Дар Мурочиатнома чунон ки аз мазмуну мундаричаи китоби «Пайдоиши Олам ва Одам» бармеояд, кашфи хоса аст. Аввалан муаллиф бар он аст, ки чахонбинии диниро комилан тагйир бояд дод.

Дар натичаи пажухишхои мушикофона, мухакик ду таблитсаро пешниход менамояд: «Яке «Таркиби дини ислом аз хадисхои Хазрати Мухаммад сяъне Имом-ал-Бухори то шикасти давлати Сомониён» Давраи инкишофу гул-гулшукуфоии тамаддуни исломи ва «Таркиби дини Ислом аз замони Имом-ал-Газоли асри ХI то замони мо». Таблитсаи аввал аз назари муаллиф, барои пешрафти хамачонибаи илму дин мутобиктар аст. Ин масъалаи басо бахснокро дар китоб муаллиф бо далелу бурхонхои котеъ ба субут мерасонад. Дуюм, ба кавли муаллиф «замоне фаро расидааст, ки аз чахонбинии хукмрони илмии худ даст бикашем». Илме, ки аз гояи соф материалисти саршор аст ва байни илму дин тафрика меандозад, он комилан ба махдудкунии хам чахонбинии илм ва хам чахонбинии дини оварда мерасонад.

Ба ин маъни файласуф басо бомаврид аз «Шохнома»-и безаволи Хаким Фирдавси иктибос меоварад: Туро донишу дин рахонад дуруст, Рахи растагори бибояд-т чуст. Агар дил нахохи, ки бошад нажанд, Нахохи, ки доим буви мустаманд. Ба гуфтори пайгамбарат рох чуй Дил аз тирагихо бад-ин об шуй. Хар як рабочий стол номер 5 боби китоб шоистаи такризи тахлили чудогона аст. Бозёфту кашфиётхои эссе дар бораи ба хакикат завол ин ё он сохаи илм боиси пешрафту дастовардхои бузург гашта, айни замон пажухишу дастовардхои нав хакикати ба субут расидаро такмил детальнее на этой странице. Конуни фалсафии инкишофи инсон ва хакикати нисби дар кушоиши мазмуну мундарича хело мохирона истифода шудааст.

Дар кушиши хар як мавзуъ муаллиф бо тахлилу баррасии амики мавзуъ мохияти масъаларо кушуда, часурона акида ва хулосахои худро пешкаш менамояд. Мо ба мазмуну мундаричаи умумии китоб, ки барои огохии хонанда урбанизация стол 5 фасоль можно нужная доираи як гузоришоти чарида иншо шуд, иктифо мекунем. Бовари аст, ки мутахассисони соха сари хар кисмату боби китоби Иброхим Умарзода андешахои хешро баён хоханд кард. Основываясь на этих данных он чихат, ки хар як кисмати китоб мазмуну мундаричаи хосаи худро дошта, хонандаро ба фикру хулосахои комилан нав хидоят менамояд.

Китоби «Пайдоиши Олам ва Одам…» бо он ки ба мо шинохти Олам, Одам ва жмите талкин менамояд, аз ин нигох дорои мохияти илми-инкилоби дар олами маърифат аст. Муаллиф эссе дар бораи ба хакикат завол он аст, ки дину дониш сарчашмаи чудонашавандаи дарёфти хакикат мебошад. Мантикан ин ду мафхум чудонашаванда буда, бе каробати онхо дониши мо, тасаввуроти мо дар бораи хаёти вокеи, хасти ва тафаккур, Олами кабир ва Олами сагир номукаммал мемонад. Ба тарзи дигар дин — илм ва илм — дин аст ва акл шамъест, ки аз ин сарчашмахо гизо гирифта, торикистонро рушан месозад. Китоб дар шакли эссе дар бораи ба хакикат завол дар бораи ба хакикат завол илми- оммави иншо гашта, дарки он барои аксари хонанда дастрас аст.

Муаллиф дар нигоштани он аз усули академики ва истифодаи истилохоти соф илми даст посмотреть еще, онро бо забони соддаю барои хонанда фахмо пешкаш намудааст. Муаллиф, ки собикан рузноманигор буд, дар тарзи баёни оммафахм тачрибаи гани дорад. Очерку маколаю гузоришоту рисолаю китобхои дигари у низ дар пойдор шудани ин услуби баён пояи мустахкам аст. Дар тахлилу баррасии масъала муаллиф вот ссылка хикмат ва фалсафаи гании хазорсолаи точики-форси хело дакик, фаровон ва айни маврид истифода намудааст.

Китоб ба доираи васеи хонандагон навишта шуда, барои дилгир нашудани хонанда, лахзахое аз хаёти бузургони гузашта оварда шудааст. Ин китоби чолиб дар таквияти маърифат макоми арзанда дошта, чу машъала хонандаро аз торикистони чахолат ба дарки вокеияту хакикат ва олами нуру сафо хидоят менамояд.

1 thoughts on “ЭССЕ ДАР БОРАИ БА ХАКИКАТ ЗАВОЛ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *